Tag Archives: วันมาฆบูชาในภาษาจีน

วันมาฆบูชาในภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา 万佛节 (wàn fó jié) เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก และเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวันมาฆบูชา 1.วันมาฆบูชา 万佛节 Wàn fó jié 2. กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติในวันมาฆบูชา 万佛节的活动项目 Wànfó jié de huódòng xiàngmù 3.การทำบุญใส่บาตร 斋僧行善 zhāi sēng xíng shàn 4.การถวายสังฆทาน 献布施品 xiàn bùshī pǐn *献 (xiàn)(เสี้ยน) ถวาย 5.การฟังพระธรรมเทศนา 聆听诵经讲道 líng tīng sòng jīng jiǎngdào […]