20 ประโยคภาษาจีนพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อประเทศจีน

ประโยคพื้นฐานภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนพื้นฐานในการเอาตัวรอดเมื่อไปเรียนต่อประเทศจีน

ในปัจจุบันหลาย ๆ คนมีความฝันอยากเรียนต่อต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประเทศที่หลายๆ คนสนใจหนึ่งในนั้นก็คือ ประเทศจีน ประเทศที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่เราจะไปศึกษาต่อไม่แพ้ประเทศแถบยุโรปเลย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา โดยเฉพาะภาษาจีนที่กลายเป็นภาษาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ หากเราได้ไปอยู่จีนในฐานะนักศึกษาต่างชาติเราควรรู้คำศัพท์ ประโยคอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในการเรียนต่อที่ประเทศจีน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 • 留学生  liúxuéshēng  นักเรียนต่างชาติ
 • 本科生 běnkēshēng  นักศึกษาปริญญาตรี
 • 硕士生 shuòshìshēng นักศึกษาปริญญาโท
 • 博士生  bóshìshēng นักศึกษาปริญญาเอก

 • 必修课 bìxiūkè วิชาบังคับ
 • 选修课 xuǎnxiūkè วิชาเลือก
 • 学业平均成绩  xuéyè píngjūn chéngjì เกรดเฉลี่ย
 • 及格 jígé สอบผ่าน
 • 不及格 bùjígé สอบไม่ผ่าน, สอบตก
 • 专业 zhuānyè สาขาวิชา, ภาควิชา

 • ประโยคที่เราจะใช้ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
 • 几点上课?   Jǐ diǎn shàngkè?  เรียนกี่โมง
 • 在哪个教室? Zài nǎge jiàoshì?  เรียนห้องไหน
 • 我们的班主任是谁? Wǒmen de bānzhǔrèn shì shéi? อาจารย์ประจำชั้นคือใคร

 • 这个学期你要修多少学分?Zhège xuéqí nǐ yào xiū duōshǎo xuéfēn เทอมนี้ต้องเรียนกี่หน่วยกิต
 • 什么时候考试?Shénme shíhòu kǎoshì สอบเมื่อไหร่
 • 什么时候开学? Shénme shíhòu kāixué เปิดเทอมเมื่อไหร่

 • 这个学期开几门课?Zhège xuéqí kāi jǐ mén kè? ภาคการศึกษานี้เปิดกี่วิชา
 • … 是什么意思? … Shì shénme yìsi? …หมายถึงว่าอะไร
 • 这个用汉语怎么说? Zhège yòng hànyǔ zěnme shuō? อันนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร
 • 怎么拼写? Zěnme pīnxiě? สะกดอย่างไร
 • 你能把它写下来吗? Nǐ néng bǎ tā xiě xiàlái ma? คุณเขียนให้ดูได้ไหม
 • 请再说一遍。Qǐng zàishuō yībiàn. รบกวนช่วยพูดอีกครั้งครับ
 • 一个学期的学费是多少?Yīgè xuéqí de xuéfèi shì duōshǎo? ค่าเล่าเรียนเทอมละเท่าไร

เมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการเอาตัวรอดในการไปเรียนต่อที่จีนไปบ้างแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับคุณครู เพื่อน ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรียนของเราได้ง่ายขึ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราสามารถวางแผนการใช้ชีวิต การเรียนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นหากเรามีข้อสงสัยเราก็สามารถนำประโยคในบทความไปใช้ในการสอบถาม ขอความรู้จากผู้รู้ก็จะทำให้การเรียนต่อที่จีนของเรามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

หากสนใจอยากเรียนภาษาจีนให้มากขึ้น สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้แบบเจ้าของภาษา สถาบันของเราก็มีคอร์สเรียนสื่อสารภาษาจีน คอร์สเรียนสำหรับการฝึกฟัง พูดให้ทุกคนได้เข้าเรียนรู้และสนุกไปด้วยกันกับเหล่าซือคนจีนหรือใครสนใจอยากเรียนกับเหล่าซือคนไทยก็ได้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *